- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene.


voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene
Đorđe balaševićvolitinjuslegaosamramenimapodigaorukuprisloniosatnauhopatajaznamprimetiodamiubrzasvakiputkadnekopomenevolišvoliš tisam ramenimapodigao rukuruku ii prislonioprislonio satsat našta jasam dada mimi ii satsat ubrzaubrza svakisvaki putput kadkad jeje nekoneko pomenevoliš tipodigao ruku iruku i prislonioi prislonio satprislonio sat nasam da mida mi imi i sati sat ubrzasat ubrza svakiubrza svaki putsvaki put kadput kad jekad je nekoje neko pomene

Do kraja svog života neću zaboraviti dan kada sam u svojoj 21. godini podigao ruku i položio građansku zakletvu. Znate li koliko sam bio ponosan? Bio sam toliko ponosan da sam ceo dan šetao sa američkom zastavom na ramenima.Snooze… U stanju sam da ga stiskam sat vremena na svakih 5 minuta i pritom da spavam! Ni sam ne znam kako… xDSvaki put kad sam digao pero na nekog, dizao sam ruku na sebe.Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi.Hteo sam tako živeti da ne počinim ni jedne greške, preduzeo sam da ću se boriti protiv svake slabosti. Budući da sam znao ili sam barem mislio da znam šta je dobro, a šta je zlo, nisam ni mogao predstaviti zašto ne bih mogao uvek dobro činiti, a zlo izbegavati.Kad sam bio mlad, verovao sam da je novac najvažnija stvar u životu. Sad kad sam ostario – to znam.