Volim da osetim skoro sve na svom ringišpilu života, i mnogo toga sam već osetio. Ono što se desi pojedincu u bilo kojim okolnostima u mnogome zavisi od toga kakav je. Ali mnogo zavisi i od količine sreće u tom sendviču.


volim-da-osetim-skoro-sve-na-svom-ringipilu-ivota-i-mnogo-toga-sam-ve-osetio-ono-to-se-desi-pojedincu-u-bilo-kojim-okolnostima-u-mnogome-zavisi-od
Čarls bukovskivolimdaosetimskorosvenasvomringipiluživotamnogotogasamvećosetioonotosedesipojedincubilokojimokolnostimamnogomezavisiodkakavalikoličinesrećetomsendvičuvolim dada osetimosetim skoroskoro svesve nana svomsvom ringišpiluringišpilu životai mnogomnogo togatoga samsam većveć osetioono štošto sese desidesi pojedincupojedincu uu bilobilo kojimkojim okolnostimaokolnostima uu mnogomemnogome zavisizavisi odod togatoga kakavkakav jeali mnogomnogo zavisizavisi ii odod količinekoličine srećesreće uu tomtom sendvičuvolim da osetimda osetim skoroosetim skoro sveskoro sve nasve na svomna svom ringišpilusvom ringišpilu životai mnogo togamnogo toga samtoga sam većsam već osetioono što sešto se desise desi pojedincudesi pojedincu upojedincu u bilou bilo kojimbilo kojim okolnostimakojim okolnostima uokolnostima u mnogomeu mnogome zavisimnogome zavisi odzavisi od togaod toga kakavtoga kakav jeali mnogo zavisimnogo zavisi izavisi i odi od količineod količine srećekoličine sreće usreće u tomu tom sendviču

Zajedno smo mnogo toga prosle ,svasta prezivele,ipak prijateljstvo i dalje traje!Volim te Sanja
zajedno-smo-mnogo-toga-prosle-svasta-preziveleipak-prijateljstvo-i-dalje-trajevolim-te-sanja
Muzika nije samo nešto što nas teši, ili zabavlja, već mnogo više od toga - jedna ideologija. Ljude možete prepoznati po vrsti muzike koju slušaju. -Paulo Koeljo
muzika-nije-samo-neto-to-nas-tei-ili-zabavlja-ve-mnogo-vie-od-toga-jedna-ideologija-ljude-moete-prepoznati-po-vrsti-muzike-koju-sluaju