Volim da slušam. Mnogo sam naučio jer sam pažljivo slušao. Većina ljudi nikada ne sluša.


volim-da-sluam-mnogo-sam-nauio-jer-sam-paljivo-sluao-veina-ljudi-nikada-ne-slua
ernest hemingvejvolimdasluammnogosamnaučiojerpažljivosluaovećinaljudinikadanesluavolim dada slušammnogo samsam naučionaučio jerjer samsam pažljivopažljivo slušaovećina ljudiljudi nikadanikada nene slušavolim da slušammnogo sam naučiosam naučio jernaučio jer samjer sam pažljivosam pažljivo slušaovećina ljudi nikadaljudi nikada nenikada ne slušamnogo sam naučio jersam naučio jer samnaučio jer sam pažljivojer sam pažljivo slušaovećina ljudi nikada neljudi nikada ne slušamnogo sam naučio jer samsam naučio jer sam pažljivonaučio jer sam pažljivo slušaovećina ljudi nikada ne sluša

Većina ljudi ne želi slobodu, jer sloboda znači odgovornost. Većina ljudi se užasava od odgovornosti.Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga.Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje.Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac.Volim te- čula sam njegov glas. Ja učim da te volim- odgovorila sam.Volim te- čula sam njegov glas.Ja učim da te volim- odgovorila sam.