Volim ga nije opravdanje za sve sto radis jer da i on tebe Voli ne bi morala da radis takve stvari…ne bi ti dopustio…


volim-ga-nije-opravdanje-za-sve-sto-radis-jer-da-i-on-tebe-voli-ne-bi-morala-da-radis-takve-stvarine-bi-ti-dopustio
volimganijeopravdanjezasvestoradisjerdaontebevolinebimoralatakvestvari…netidopustio…volim gaga nijenije opravdanjeopravdanje zaza svesve stosto radisradis jerjer dada ii onon tebetebe volivoli nene bibi moralamorala dada radisradis takvetakve stvari…nestvari…ne bibi titi dopustio…volim ga nijega nije opravdanjenije opravdanje zaopravdanje za sveza sve stosve sto radissto radis jerradis jer dajer da ida i oni on tebeon tebe volitebe voli nevoli ne bine bi moralabi morala damorala da radisda radis takveradis takve stvari…netakve stvari…ne bistvari…ne bi tibi ti dopustio…volim ga nije opravdanjega nije opravdanje zanije opravdanje za sveopravdanje za sve stoza sve sto radissve sto radis jersto radis jer daradis jer da ijer da i onda i on tebei on tebe volion tebe voli netebe voli ne bivoli ne bi moralane bi morala dabi morala da radismorala da radis takveda radis takve stvari…neradis takve stvari…ne bitakve stvari…ne bi tistvari…ne bi ti dopustio…volim ga nije opravdanje zaga nije opravdanje za svenije opravdanje za sve stoopravdanje za sve sto radisza sve sto radis jersve sto radis jer dasto radis jer da iradis jer da i onjer da i on tebeda i on tebe volii on tebe voli neon tebe voli ne bitebe voli ne bi moralavoli ne bi morala dane bi morala da radisbi morala da radis takvemorala da radis takve stvari…neda radis takve stvari…ne biradis takve stvari…ne bi titakve stvari…ne bi ti dopustio…

Voli se zato što se voli. Ne postoji razlog zbog kojeg se voli. Volim te jer se čitava Vaseljena zaverila da dođem do tebe. -Paulo Koeljo
voli-se-zato-to-se-voli-ne-postoji-razlog-zbog-kojeg-se-voli-volim-te-jer-se-itava-vaseljena-zaverila-da-doem-do-tebe
Od mnogih koji jure za bogaćenjem čućeš ovakvo opravdanje: „Kad se obogatim, moći ću činiti dobra dela!“ Ne veruj im, jer obmanjuju i tebe i sebe. -Nikolaj Velimirović
od-mnogih-koji-jure-za-bogaenjem-ue-ovakvo-opravdanje-kad-se-obogatim-moi-u-initi-dobra-dela-ne-veruj-im-jer-obmanjuju-i-tebe-i-sebe
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D
voli-onog-ko-voli-tebesamo-pazi-da-te-ne-zajebe-kad-ti-kaeumrijet-u-zbog-tebeti-mu-reciumri-ko-te-jebe-d
Ako ikada pocnem da ti nedostajem, seti se da me nema tu ne zato sto ja ne zelim da budem kraj tebe, nego zato sto tebi nije mnogo znacilo da li cu tu biti ili ...
ako-ikada-pocnem-da-ti-nedostajem-seti-se-da-me-nema-ne-zato-sto-ja-ne-zelim-da-budem-kraj-tebe-nego-zato-sto-tebi-nije-mnogo-znacilo-da-li-cu-biti
Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe