Volim na izvestan način, svoj mali ludi Beograd! U nekom normalnijem gradu mislim da bih skapao od dosade. Najpoznatiji eksperti dobijaju nervne slomove od očajanja što srljamo u propast, a Beograđanima, uglavnom, ništa! Svi žive. Neverovatno! Sada mi tek postaje jasno kako smo izdržali i nadživeli i Tračane i Kelte, Grke, Rimljane, Hune i Ajvare, Turke, Mađare, Austrijance, Italijane, Nemce… da ne nabrajam dalje; istorija mi nije jača strana.


volim-na-izvestan-nain-svoj-mali-ludi-beograd-u-nekom-normalnijem-gradu-mislim-da-bih-skapao-od-dosade-najpoznatiji-eksperti-dobijaju-nervne-slomove
momo kaporvolimnaizvestannačinsvojmaliludibeogradnekomnormalnijemgradumislimdabihskapaooddosadenajpoznatijiekspertidobijajunervneslomoveočajanjatosrljamopropastbeograđanimauglavnomnitasviživeneverovatnosadamitekpostajejasnokakosmoizdržalinadživelitračanekeltegrkerimljanehuneajvareturkemađareaustrijanceitalijanenemce…nenabrajamdaljeistorijanijejačastranavolim nana izvestanizvestan načinsvoj malimali ludiludi beogradu nekomnekom normalnijemnormalnijem gradugradu mislimmislim dada bihbih skapaoskapao odod dosadenajpoznatiji ekspertieksperti dobijajudobijaju nervnenervne slomoveslomove odod očajanjaočajanja štošto srljamosrljamo uu propastsvi živesada mimi tektek postajepostaje jasnojasno kakokako smosmo izdržaliizdržali ii nadživelinadživeli ii tračanetračane ii keltehune ii ajvarenemce… dada nene nabrajamnabrajam daljeistorija mimi nijenije jačajača stranavolim na izvestanna izvestan načinsvoj mali ludimali ludi beogradu nekom normalnijemnekom normalnijem gradunormalnijem gradu mislimgradu mislim damislim da bihda bih skapaobih skapao odskapao od dosadenajpoznatiji eksperti dobijajueksperti dobijaju nervnedobijaju nervne slomovenervne slomove odslomove od očajanjaod očajanja štoočajanja što srljamošto srljamo usrljamo u propastsada mi tekmi tek postajetek postaje jasnopostaje jasno kakojasno kako smokako smo izdržalismo izdržali iizdržali i nadživelii nadživeli inadživeli i tračanei tračane itračane i keltehune i ajvarenemce… da neda ne nabrajamne nabrajam daljeistorija mi nijemi nije jačanije jača strana

Volim na izvestan način, svoj mali ludi Beograd! U nekom normalnijem gradu mislim da bih skapao od dosade. Najpoznatiji eksperti dobijaju nervne slomove od očajanja što srljamo u propast, a Beograđanima, uglavnom, ništa! Svi žive. Neverovatno!Sada mi tek postaje jasno kako smo izdržali i nadživeli i Tračane i Kelte, Grke, Rimljane, Hune i Ajvare, Turke, Mađare, Austrijance, Italijane, Nemce... da ne nabrajam dalje; istorija mi nije jača strana.Svi mi koji smo kao mali mahali nekom helikopteru sto prodje…xDKada smo zaljubljeni, onda oni koje volimo rastu u našim očima. Kada poželimo nekog drugog, onda se smanjuju. Svi ljudi na zemlji naviknu se na to posle izvesnog vremena i žive, uglavnom, bez ljubavi, a da im ništa naročito ne smeta.Svi su jaki muškarci udareni nekim kobnim slepilom. Prebijaju se a da ni sami ne vide o što ni kako, lome se strasno i uništavaju konačno, svaki na svoj način. Što je ko jači, to je njegovo slepilo veće.Svi mi koji smo ludi i zabole nas!Svi smo mi rođeni ludi; neki čak i ostanu takvi.