Volim one koji se smeju u problemima, koji iznalaze novu snagu u teškoćama, te postaju još hrabriji. U takvim uslovima uskogrudni posustaju, ali oni čija su srca čvrsta, čija savest opravdava njihova dela, su spremni da slede svoje principe do smrti.


volim-one-koji-se-smeju-u-problemima-koji-iznalaze-novu-snagu-u-tekoama-te-postaju-jo-hrabriji-u-takvim-uslovima-uskogrudni-posustaju-ali-oni-ija-su
leonardo da vinčivolimonekojisesmejuproblemimaiznalazenovusnagutekoćamatepostajujohrabrijitakvimuslovimauskogrudniposustajualioničijasusrcačvrstasavestopravdavanjihovadelaspremnidasledesvojeprincipedosmrtivolim oneone kojikoji sese smejusmeju uu problemimakoji iznalazeiznalaze novunovu snagusnagu uu teškoćamate postajupostaju jošjoš hrabrijiu takvimtakvim uslovimauslovima uskogrudniuskogrudni posustajuali onioni čijačija susu srcasrca čvrstačija savestsavest opravdavaopravdava njihovanjihova delasu spremnispremni dada sledeslede svojesvoje principeprincipe dodo smrtivolim one kojione koji sekoji se smejuse smeju usmeju u problemimakoji iznalaze novuiznalaze novu snagunovu snagu usnagu u teškoćamate postaju jošpostaju još hrabrijiu takvim uslovimatakvim uslovima uskogrudniuslovima uskogrudni posustajuali oni čijaoni čija sučija su srcasu srca čvrstačija savest opravdavasavest opravdava njihovaopravdava njihova delasu spremni daspremni da slededa slede svojeslede svoje principesvoje principe doprincipe do smrti

Pod uzrokom samoga sebe razumem ono čija suština sadrži u sebi postojanje, ili ono čija se priroda ne može shvatiti drugačije, nego kao postojeća. -Baruh de Spinoza
pod-uzrokom-samoga-sebe-razumem-ono-ija-sutina-sadri-u-sebi-postojanje-ili-ono-ija-se-priroda-ne-moe-shvatiti-drugaije-nego-kao-postojea
Godinama upoznajem ljude čija imena zaboravim, dok nisam upoznao nju i zaboravio svoje ime.
godinama-upoznajem-ljude-ija-imena-zaboravim-dok-nisam-upoznao-nju-i-zaboravio-svoje-ime
U ljubavi ne stradaju samo ljudi koji su mekog srca, nego, naprotiv, najviše stradaju baš oni koji umjesto srca nose svoju grubu sebičnost, svirepu želju da osvoje i potrebu da despotski zavladaju. -Jovan Dučić
u-ljubavi-ne-stradaju-samo-ljudi-koji-su-mekog-srca-nego-naprotiv-najvie-stradaju-ba-oni-koji-umjesto-srca-nose-svoju-grubu-sebinost-svirepu-elju-da
Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje. -Gaj Julije Cezar
lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira. -Otac Tadej
moramo-od-srca-sve-oprostiti-unutranji-mir-ne-moe-da-se-uva-dokle-god-naa-savest-neto-izobliava-moramo-umiriti-savest-treba-svima-oprostiti-od-srca