Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.


volim-samou-ali-nije-mi-neophodna-da-se-izolujem-od-nekog-do-koga-mi-stalo-da-bih-pisao-ako-ne-mogu-da-piem-u-svim-okolnostima-onda-jednostavno-nisam
Čarls bukovskivolimsamoćualinijemineophodnadaseizolujemodnekogdokogastalobihpisaoakonemogupiemsvimokolnostimaondajednostavnonisamdovoljnodobartoradiovolim samoćuali nijenije mimi neophodnaneophodna dada sese izolujemizolujem odod nekognekog dodo kogakoga mimi jeje stalostalo dada bihbih pisaoako nene mogumogu dada pišempišem uu svimsvim okolnostimaonda jednostavnojednostavno nisamnisam dovoljnodovoljno dobardobar dada bihali nije minije mi neophodnami neophodna daneophodna da seda se izolujemse izolujem odizolujem od nekogod nekog donekog do kogado koga mikoga mi jemi je staloje stalo dastalo da bihda bih pisaoako ne mogune mogu damogu da pišemda pišem upišem u svimu svim okolnostimaonda jednostavno nisamjednostavno nisam dovoljnonisam dovoljno dobardovoljno dobar dadobar da bihbih to radio

Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra. -Nik Vuičić
sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa