Volim te jer si mi dala ljubav. Volim ljubav jer si mi je ti dala.


volim-te-jer-mi-dala-ljubav-volim-ljubav-jer-mi-ti-dala
charles baudelairevolimtejermidalaljubavljubavtidalavolim tete jerjer sisi mimi daladala ljubavvolim ljubavljubav jerjer sisi mimi jeje titi dalavolim te jerte jer sijer si misi mi dalami dala ljubavvolim ljubav jerljubav jer sijer si misi mi jemi je tije ti dalavolim te jer site jer si mijer si mi dalasi mi dala ljubavvolim ljubav jer siljubav jer si mijer si mi jesi mi je timi je ti dalavolim te jer si mite jer si mi dalajer si mi dala ljubavvolim ljubav jer si miljubav jer si mi jejer si mi je tisi mi je ti dala

Zli su ljudi oni koji ne znaju za ljubav i zato ne znaju ni za stid. Oni imaju snage tražiti ljubav – jer je ne trebaju i imaju hrabrosti nuditi je – jer nemaju što dati.Volim pivo jer ne ostavlja mrlje od kafe…Volim svoju pamet,jer sa njom uvek nesto odvalimVolim istoriju, jer je istorija za mene nešto poput gledanja filma.Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.