Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.


volio-sam-tako-lako-a-tako-sam-teko-to-znao-pokazati-a-onda-odjednom-raspored-madea-na-njenim-ima-kao-tajna-mapa-pokazao-mi-u-koje-zvijezde-se
Đorđe balaševićvoliosamtakolakotekotoznaopokazationdaodjednomrasporedmadežananjenimleđimakaotajnamapapokazaomikojezvijezdesetrebamzagledatitakoetotipjesmaludojednavolio samsam jeje takotako lakotako samsam teškoznao pokazationda odjednomodjednom rasporedraspored madežamadeža nana njenimnjenim leđimaleđima kaokao tajnatajna mapamapa pokazaopokazao mimi jeu kojekoje zvijezdezvijezde sese trebamtrebam zagledatizagledati ii takoeto titi pjesmaludo jednavolio sam jesam je takoje tako lakoa tako samtako sam teškoteško to znaoa onda odjednomonda odjednom rasporedodjednom raspored madežaraspored madeža namadeža na njenimna njenim leđimanjenim leđima kaoleđima kao tajnakao tajna mapatajna mapa pokazaomapa pokazao mipokazao mi jemi je uje u kojeu koje zvijezdekoje zvijezde sezvijezde se trebamse trebam zagledatitrebam zagledati izagledati i takoeto ti pjesma

Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva. -Meša Selimović
nikad-nisi-tako-njean-kao-kad-ti-teko-lii-na-dijete-koje-se-skriva