Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.


volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe
volitealidajtesveodsebejersamotakoćeteispunitisebevolite aliali dajtedajte svesve odod sebesebe jerjer samosamo takotako ćetećete ispunitiispuniti sebevolite ali dajteali dajte svedajte sve odsve od sebeod sebe jersebe jer samojer samo takosamo tako ćetetako ćete ispunitićete ispuniti sebevolite ali dajte sveali dajte sve oddajte sve od sebesve od sebe jerod sebe jer samosebe jer samo takojer samo tako ćetesamo tako ćete ispunititako ćete ispuniti sebevolite ali dajte sve odali dajte sve od sebedajte sve od sebe jersve od sebe jer samood sebe jer samo takosebe jer samo tako ćetejer samo tako ćete ispunitisamo tako ćete ispuniti sebe

Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.
ceni-vreme-jer-jedino-ono-prolazi-nepovratno-ceni-sebe-jer-ako-sebe-ne-ceni-niko-te-nee-ceniti-ceni-bezuslovnu-ljubav-jer-jedino-ona-vena
Ako u sebi imas lepotu, izvan sebe ces videti lepotu, jer izvan sebe vidimo samo ono sto u sebi imamo.
ako-u-sebi-imas-lepotu-izvan-sebe-videti-lepotu-jer-izvan-sebe-vidimo-samo-ono-sto-u-sebi-imamo
Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe!!! ;)
ja-volim-samo-sebe-svog-predivnog-sebe