Volite se kad niste zajedno. To je prava ljubav. Ko ume da voli samo kad je zajedno, taj ne pravi pitanje s kim je.


volite-se-kad-niste-zajedno-to-prava-ljubav-ko-ume-da-voli-samo-kad-zajedno-taj-ne-pravi-pitanje-s-kim
duško radovićvolitesekadnistezajednotopravaljubavkoumedavolisamozajednotajnepravipitanjekimvolite sese kadkad nisteniste zajednoje pravaprava ljubavko umeume dada volivoli samosamo kadkad jeje zajednotaj nene pravipravi pitanjepitanje ss kimkim jevolite se kadse kad nistekad niste zajednoje prava ljubavko ume daume da volida voli samovoli samo kadsamo kad jekad je zajednotaj ne pravine pravi pitanjepravi pitanje spitanje s kims kim jevolite se kad nistese kad niste zajednoko ume da voliume da voli samoda voli samo kadvoli samo kad jesamo kad je zajednotaj ne pravi pitanjene pravi pitanje spravi pitanje s kimpitanje s kim jevolite se kad niste zajednoko ume da voli samoume da voli samo kadda voli samo kad jevoli samo kad je zajednotaj ne pravi pitanje sne pravi pitanje s kimpravi pitanje s kim je

Dolaziti zajedno je početak, ostati zajedno je napredak, raditi zajedno je uspeh. -Henri  Ford
dolaziti-zajedno-poetak-ostati-zajedno-napredak-raditi-zajedno-uspeh
Nijedan narod ne može se spasiti sam odvajajući se od drugih. Ili se spašavajmo zajedno, ili zajedno propadnimo. -Rabindranat Tagor
nijedan-narod-ne-moe-se-spasiti-sam-odvajajui-se-od-drugih-ili-se-spaavajmo-zajedno-ili-zajedno-propadnimo
Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina
Jedino smo smireni kad smo zajedno. -Paulo Koeljo
jedino-smo-smireni-kad-smo-zajedno