... vreme uporno glođe čoveku misao, i od nje ostaje kostur, bleda uspomena bez pravog sadržaja.


vreme-uporno-gloe-oveku-misao-i-od-nje-ostaje-kostur-bleda-uspomena-bez-pravog-sadraja
meša selimovićvremeupornoglođečovekumisaoodnjeostajekosturbledauspomenabezpravogsadržajavremevreme upornouporno glođeglođe čovekučoveku misaoi odod njenje ostajeostaje kosturbleda uspomenauspomena bezbez pravogpravog sadržajavreme upornovreme uporno glođeuporno glođe čovekuglođe čoveku misaoi od njeod nje ostajenje ostaje kosturbleda uspomena bezuspomena bez pravogbez pravog sadržajavreme uporno glođevreme uporno glođe čovekuuporno glođe čoveku misaoi od nje ostajeod nje ostaje kosturbleda uspomena bez pravoguspomena bez pravog sadržajavreme uporno glođe čovekuvreme uporno glođe čoveku misaoi od nje ostaje kosturbleda uspomena bez pravog sadržaja

Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Onaj osecaj kada se setis lepih uspomena i krenes da se smejes njima,a zatim krenes da places,jer shvatis da ne mozes da vratis vreme. :)
onaj-osecaj-kada-se-setis-lepih-uspomena-i-krenes-da-se-smejes-njimaa-zatim-krenes-da-placesjer-shvatis-da-ne-mozes-da-vratis-vreme
Kako da zivim bez nje,zivote nauci me? !!
kako-da-zivim-bez-njezivote-nauci-me