Vrhunska kvaliteta, razumna cijena i dobra usluga samo predstavljaju ulaznicu na tržište. No, to vam nije dovoljno za pobjedu. Morate nešto izmisliti, jer ćete u suprotnom umrijeti.


vrhunska-kvaliteta-razumna-cijena-i-dobra-usluga-samo-predstavljaju-ulaznicu-na-trite-no-to-vam-nije-dovoljno-za-pobjedu-morate-neto-izmisliti-jer-ete
tom pitersvrhunskakvalitetarazumnacijenadobrauslugasamopredstavljajuulaznicunatržitenotovamnijedovoljnozapobjedumoratenetoizmislitijerćetesuprotnomumrijetivrhunska kvalitetarazumna cijenacijena ii dobradobra uslugausluga samosamo predstavljajupredstavljaju ulaznicuulaznicu nana tržištevam nijenije dovoljnodovoljno zaza pobjedumorate neštonešto izmislitijer ćetećete uu suprotnomsuprotnom umrijetirazumna cijena icijena i dobrai dobra uslugadobra usluga samousluga samo predstavljajusamo predstavljaju ulaznicupredstavljaju ulaznicu naulaznicu na tržištevam nije dovoljnonije dovoljno zadovoljno za pobjedumorate nešto izmislitijer ćete ućete u suprotnomu suprotnom umrijeti

Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. -Otac Tadej
briga-nije-dobra-jer-ne-samo-da-troi-nau-energiju-ve-nas-mnogostruko-uplie-u-klupko-samovanosti-gordosti-i-neverja
Hrabrost je prva od ljudskih kvaliteta, jer to je kvalitet koji garantuje druge -Aristotel
hrabrost-prva-od-ljudskih-kvaliteta-jer-to-kvalitet-koji-garantuje-druge
Ako hoćete nešto da uradite – idite do kraja. U suprotnom ni ne počinjite. -Čarls Bukovski
ako-hoete-neto-da-uradite-idite-do-kraja-u-suprotnom-ne-poinjite