Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav.


vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav
paulo koeljovrijemenemijenjačovjekanitigamudrostpreobražavajedinotomožedanavedepromijenimiljenjejesteljubavvrijeme nene mijenjamijenja čovjekačovjeka nitiniti gaga mudrostmudrost preobražavajedino štošto možemože čovjekačovjeka dada navedenavede dada promijenipromijeni mišljenjemišljenje jestejeste ljubavvrijeme ne mijenjane mijenja čovjekamijenja čovjeka nitičovjeka niti ganiti ga mudrostga mudrost preobražavajedino što možešto može čovjekamože čovjeka dačovjeka da navededa navede danavede da promijenida promijeni mišljenjepromijeni mišljenje jestemišljenje jeste ljubavvrijeme ne mijenja čovjekane mijenja čovjeka nitimijenja čovjeka niti gačovjeka niti ga mudrostniti ga mudrost preobražavajedino što može čovjekašto može čovjeka damože čovjeka da navedečovjeka da navede dada navede da promijeninavede da promijeni mišljenjeda promijeni mišljenje jestepromijeni mišljenje jeste ljubavvrijeme ne mijenja čovjeka nitine mijenja čovjeka niti gamijenja čovjeka niti ga mudrostčovjeka niti ga mudrost preobražavajedino što može čovjeka dašto može čovjeka da navedemože čovjeka da navede dačovjeka da navede da promijenida navede da promijeni mišljenjenavede da promijeni mišljenje jesteda promijeni mišljenje jeste ljubav

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
U glavi pijanog čovjeka vrti se nakom 2-3 čaše. U glavi taštog čovjeka vrti se več nakon prve pohvale. -Kineske poslovice
u-glavi-pijanog-ovjeka-vrti-se-nakom-23-ae-u-glavi-tog-ovjeka-vrti-se-ve-nakon-prve-pohvale