Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru.


vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu
nikolaj velimirovićvrlinakaožeđkadčovekpočnedapijesveviežednitražipijeonajkovežbativrlinumilosrđaneznamerutomenitipriznajeikakvumeruvrlina jeje kaokao žeđkad čovekčovek počnepočne dada jeje pijesve viševiše žednižedni ii svesve viševiše tražitraži dada jeje pijeonaj koko počnepočne vežbativežbati vrlinuvrlinu milosrđamilosrđa nene znazna merumeru uu tometome nitiniti priznajepriznaje ikakvuikakvu meruvrlina je kaoje kao žeđkad čovek počnečovek počne dapočne da jeda je pijesve više žedniviše žedni ižedni i svei sve višesve više traživiše traži datraži da jeda je pijeonaj ko počneko počne vežbatipočne vežbati vrlinuvežbati vrlinu milosrđavrlinu milosrđa nemilosrđa ne znane zna meruzna meru umeru u tomeu tome nititome niti priznajeniti priznaje ikakvupriznaje ikakvu meru

To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije. -Seneka
ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije
Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
Onaj osećaj kad si zaljubljen u istu osobu nekoliko godina i kad ti se sve više i više sviđa. Neprocenjivo!
onaj-oseaj-kad-zaljubljen-u-istu-osobu-nekoliko-godina-i-kad-ti-se-sve-vie-i-vie-svia-neprocenjivo
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli