Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.


vrline-jednog-oveka-mi-primamo-i-cenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvatanjima-i-sklonostima
ivo andrićvrlinejednogčovekamiprimamocenimopotpunosamoakonamseukazujuoblikukojiodgovaranaimshvatanjimasklonostimavrline jednogjednog čovekačoveka mimi primamoprimamo ii cenimocenimo potpunopotpuno samosamo akoako namnam sese ukazujuukazuju uu oblikuobliku kojikoji odgovaraodgovara našimnašim shvatanjimashvatanjima ii sklonostimavrline jednog čovekajednog čoveka mičoveka mi primamomi primamo iprimamo i cenimoi cenimo potpunocenimo potpuno samopotpuno samo akosamo ako namako nam senam se ukazujuse ukazuju uukazuju u oblikuu obliku kojiobliku koji odgovarakoji odgovara našimodgovara našim shvatanjimanašim shvatanjima ishvatanjima i sklonostimavrline jednog čoveka mijednog čoveka mi primamočoveka mi primamo imi primamo i cenimoprimamo i cenimo potpunoi cenimo potpuno samocenimo potpuno samo akopotpuno samo ako namsamo ako nam seako nam se ukazujunam se ukazuju use ukazuju u oblikuukazuju u obliku kojiu obliku koji odgovaraobliku koji odgovara našimkoji odgovara našim shvatanjimaodgovara našim shvatanjima inašim shvatanjima i sklonostimavrline jednog čoveka mi primamojednog čoveka mi primamo ičoveka mi primamo i cenimomi primamo i cenimo potpunoprimamo i cenimo potpuno samoi cenimo potpuno samo akocenimo potpuno samo ako nampotpuno samo ako nam sesamo ako nam se ukazujuako nam se ukazuju unam se ukazuju u oblikuse ukazuju u obliku kojiukazuju u obliku koji odgovarau obliku koji odgovara našimobliku koji odgovara našim shvatanjimakoji odgovara našim shvatanjima iodgovara našim shvatanjima i sklonostima

I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima. -Ivo Andric
i-vrline-jednog-ovjeka-mi-primamo-i-cijenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvaanjima-i-sklonostima
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi
Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno. -Homer
sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. -Rabindranat Tagor
nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih – to nam i odgovara. -Oskar Vajld
ivot-nikad-nije-poten-ali-budui-da-nas-veina-nepotenih-to-nam-i-odgovara