Vrline jednog čoveka mi primamo i cenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvatanjima i sklonostima.


vrline-jednog-oveka-mi-primamo-i-cenimo-potpuno-samo-ako-nam-se-ukazuju-u-obliku-koji-odgovara-naim-shvatanjima-i-sklonostima
ivo andrićvrlinejednogčovekamiprimamocenimopotpunosamoakonamseukazujuoblikukojiodgovaranaimshvatanjimasklonostimavrline jednogjednog čovekačoveka mimi primamoprimamo ii cenimocenimo potpunopotpuno samosamo akoako namnam sese ukazujuukazuju uu oblikuobliku kojikoji odgovaraodgovara našimnašim shvatanjimashvatanjima ii sklonostimavrline jednog čovekajednog čoveka mičoveka mi primamomi primamo iprimamo i cenimoi cenimo potpunocenimo potpuno samopotpuno samo akosamo ako namako nam senam se ukazujuse ukazuju uukazuju u oblikuu obliku kojiobliku koji odgovarakoji odgovara našimodgovara našim shvatanjimanašim shvatanjima ishvatanjima i sklonostimavrline jednog čoveka mijednog čoveka mi primamočoveka mi primamo imi primamo i cenimoprimamo i cenimo potpunoi cenimo potpuno samocenimo potpuno samo akopotpuno samo ako namsamo ako nam seako nam se ukazujunam se ukazuju use ukazuju u oblikuukazuju u obliku kojiu obliku koji odgovaraobliku koji odgovara našimkoji odgovara našim shvatanjimaodgovara našim shvatanjima inašim shvatanjima i sklonostimavrline jednog čoveka mi primamojednog čoveka mi primamo ičoveka mi primamo i cenimomi primamo i cenimo potpunoprimamo i cenimo potpuno samoi cenimo potpuno samo akocenimo potpuno samo ako nampotpuno samo ako nam sesamo ako nam se ukazujuako nam se ukazuju unam se ukazuju u oblikuse ukazuju u obliku kojiukazuju u obliku koji odgovarau obliku koji odgovara našimobliku koji odgovara našim shvatanjimakoji odgovara našim shvatanjima iodgovara našim shvatanjima i sklonostima

I vrline jednog čovjeka mi primamo i cijenimo potpuno samo ako nam se ukazuju u obliku koji odgovara našim shvaćanjima i sklonostima.Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.Pusti to, danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom. Da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutrašnji mir, i posle vide ljudi: vređaju, vređaju, pa na kraju dignu ruke.Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo.Život nikad nije pošten, ali budući da nas je većina nepoštenih – to nam i odgovara.