Vrlo često je dovoljno samo biti pored nekoga. Nije potreban dodir. Čak ni razgovor. Dovoljan je samo osećaj koji prolazi između vas dvoje. Da znate da niste sami.


vrlo-esto-dovoljno-samo-biti-pored-nekoga-nije-potreban-dodir-ak-razgovor-dovoljan-samo-oseaj-koji-prolazi-izmeu-vas-dvoje-da-znate-da-niste-sami
merlin monroevrločestodovoljnosamobitiporednekoganijepotrebandodirČakrazgovordovoljanosećajkojiprolaziizmeđuvasdvojedaznatedanistesamivrlo čestočesto jeje dovoljnodovoljno samosamo bitibiti poredpored nekoganije potrebanpotreban dodirČak nini razgovordovoljan jeje samosamo osećajosećaj kojikoji prolaziprolazi izmeđuizmeđu vasvas dvojeda znateznate dada nisteniste samivrlo često ječesto je dovoljnoje dovoljno samodovoljno samo bitisamo biti poredbiti pored nekoganije potreban dodirČak ni razgovordovoljan je samoje samo osećajsamo osećaj kojiosećaj koji prolazikoji prolazi izmeđuprolazi između vasizmeđu vas dvojeda znate daznate da nisteda niste sami

Nežno i pažljivo dodirnuti može samo neko kome je i samom potreban takav dodir. -Herman Hese
neno-i-paljivo-dodirnuti-moe-samo-neko-kome-i-samom-potreban-takav-dodir
Onaj osećaj kada ti je potreban samo zagrljaj…
onaj-oseaj-kada-ti-potreban-samo-zagrljaj
Za jedan ozbiljan i dostojanstven narod, dovoljno je i samo dvoje. -Miroslav Mika Antić
za-jedan-ozbiljan-i-dostojanstven-narod-dovoljno-i-samo-dvoje
Posedovanje se dokazuje samo davanjem. Sve što niste spremni da date poseduje vas. -Andre Žid
posedovanje-se-dokazuje-samo-davanjem-sve-to-niste-spremni-da-date-poseduje-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kada grešite. Kada ste u pravu, svi će biti pored vas.
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kada-greite-kada-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas
Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu svi će biti pored vas. -Mark Tven
uloga-prijatelja-da-bude-uz-vas-kad-greite-kad-ste-u-pravu-svi-e-biti-pored-vas