Vrlo je tačno da naš ugled počinje od nas samih, jer onaj koji želi da ga drugi poštuju treba najpre da sam sebe poštuje.


vrlo-no-da-na-ugled-poinje-od-nas-samih-jer-onaj-koji-eli-da-ga-drugi-potuju-treba-najpre-da-sam-sebe-potuje
galileo galilejvrlotačnodanaugledpočinjeodnassamihjeronajkojiželigadrugipotujutrebanajpresamsebepotujevrlo jeje tačnotačno dada našnaš ugledugled počinjepočinje odod nasnas samihjer onajonaj kojikoji želiželi dada gaga drugidrugi poštujupoštuju trebatreba najprenajpre dada samsam sebesebe poštujevrlo je tačnoje tačno datačno da našda naš uglednaš ugled počinjeugled počinje odpočinje od nasod nas samihjer onaj kojionaj koji želikoji želi daželi da gada ga drugiga drugi poštujudrugi poštuju trebapoštuju treba najpretreba najpre danajpre da samda sam sebesam sebe poštujevrlo je tačno daje tačno da naštačno da naš ugledda naš ugled počinjenaš ugled počinje odugled počinje od naspočinje od nas samihjer onaj koji želionaj koji želi dakoji želi da gaželi da ga drugida ga drugi poštujuga drugi poštuju trebadrugi poštuju treba najprepoštuju treba najpre datreba najpre da samnajpre da sam sebeda sam sebe poštujevrlo je tačno da našje tačno da naš ugledtačno da naš ugled počinjeda naš ugled počinje odnaš ugled počinje od nasugled počinje od nas samihjer onaj koji želi daonaj koji želi da gakoji želi da ga drugiželi da ga drugi poštujuda ga drugi poštuju trebaga drugi poštuju treba najpredrugi poštuju treba najpre dapoštuju treba najpre da samtreba najpre da sam sebenajpre da sam sebe poštuje

Ako želiš biti poštovan, najprije moraš poštovati sam sebe, samo tako možeš učiniti da te drugi poštuju. -Fjodor Dostojevski
ako-eli-biti-potovan-najprije-mora-potovati-sam-sebe-samo-tako-moe-uiniti-da-te-drugi-potuju
Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih, dakle na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju. -Ivo Andrić
tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-dogaaje-podneti-zavisi-u-dobroj-meri-od-nas-samih-dakle-na-to-treba
Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena. -Meša Selimović
uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
Onaj koji želi da ga poštuju mora znati kako da komanduje. -Nikolo Makijaveli
onaj-koji-eli-da-ga-potuju-mora-znati-kako-da-komanduje
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to