Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije.


vrlo-vano-ak-i-kad-va-automobil-nije-najbolji-verovati-kako-e-uvek-doi-bolja-trka-to-deo-moje-motivacije
ajrton senavrlovažnočakkadvaautomobilnijenajboljiverovatikakoćeuvekdoćiboljatrkatodeomojemotivacijevrlo jeje važnočak ii kadkad vašvaš automobilautomobil nijenije najboljiverovati kakokako ćeće uvekuvek doćidoći boljabolja trkaje deodeo mojemoje motivacijevrlo je važnočak i kadi kad vaškad vaš automobilvaš automobil nijeautomobil nije najboljiverovati kako ćekako će uvekće uvek doćiuvek doći boljadoći bolja trkaje deo mojedeo moje motivaciječak i kad vaši kad vaš automobilkad vaš automobil nijevaš automobil nije najboljiverovati kako će uvekkako će uvek doćiće uvek doći boljauvek doći bolja trkaje deo moje motivaciječak i kad vaš automobili kad vaš automobil nijekad vaš automobil nije najboljiverovati kako će uvek doćikako će uvek doći boljaće uvek doći bolja trka

Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Moj
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
Moj strah je sastavni deo mene, a verovatno i najbolji deo mene. -Franc Kafka
moj-strah-sastavni-deo-mene-a-verovatno-i-najbolji-deo-mene
nije važno tko si važno je da vjerujes u sebe
nije-vano-tko-vano-da-vjerujes-u-sebe