Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.


vrsto-verujem-u-boga-ali-ne-idem-dalje-od-toga-ne-pripadam-nijednoj-denominaciji-nisam-katolik-ili-presbiterijanac-ili-baptist-ili-metodist-ili-jevrej
rej ČarlsČvrstoverujembogaalineidemdaljeodtoganepripadamnijednojdenominacijinisamkatolikilipresbiterijanacbaptistmetodistjevrejmuslimannijednotihstvarisiguransamdabogskrozoktimČvrsto verujemverujem uu bogaali nene idemidem daljedalje odod togane pripadampripadam nijednojnijednoj denominacijinisam katolikkatolik iliili presbiterijanacpresbiterijanac iliili baptistbaptist iliili metodistmetodist iliili jevrejjevrej iliili muslimannisam nijednonijedno odod tihtih stvarii siguransiguran samsam dada jeje bogbog skrozskroz okok sasa timČvrsto verujem uverujem u bogaali ne idemne idem daljeidem dalje oddalje od togane pripadam nijednojpripadam nijednoj denominacijinisam katolik ilikatolik ili presbiterijanacili presbiterijanac ilipresbiterijanac ili baptistili baptist ilibaptist ili metodistili metodist ilimetodist ili jevrejili jevrej ilijevrej ili muslimannisam nijedno odnijedno od tihod tih stvarii siguran samsiguran sam dasam da jeda je bogje bog skrozbog skroz okskroz ok saok sa tim

Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.Novac je poput ruke ili noge, ili ga koristi ili izgubi.Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.