Vuk na ovcu svoje pravo ima ka tiranin na slaba čovjeka; al tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetlija!


vuk-na-ovcu-svoje-pravo-ima-ka-tiranin-na-slaba-ovjeka-al-tirjanstvu-stati-nogom-za-vrat-dovesti-ga-k-poznaniju-prava-to-ljudska-nost-najsvetlija
petar ii petrović njegošvuknaovcusvojepravoimakatiraninslabačovjekaaltirjanstvustatinogomzavratdovestigapoznanijupravatoljudskadužnostnajsvetlijavuk nana ovcuovcu svojesvoje pravopravo imaima kaka tiranintiranin nana slabaslaba čovjekaal tirjanstvutirjanstvu statistati nogomnogom zaza vratdovesti gaga kk poznanijupoznaniju pravaje ljudskaljudska dužnostdužnost najsvetlijavuk na ovcuna ovcu svojeovcu svoje pravosvoje pravo imapravo ima kaima ka tiraninka tiranin natiranin na slabana slaba čovjekaal tirjanstvu statitirjanstvu stati nogomstati nogom zanogom za vratdovesti ga kga k poznanijuk poznaniju pravaje ljudska dužnostljudska dužnost najsvetlija

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj