Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti.


za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti
ivo andriczaživottrebamnogonaporazasvakinapornesrazmernohrabrostiza životživot trebatreba mnogomnogo naporanapora ii zaza svakisvaki napornesrazmerno mnogomnogo hrabrostiza život trebaživot treba mnogotreba mnogo naporamnogo napora inapora i zai za svakiza svaki naporsvaki napor nesrazmernonapor nesrazmerno mnogonesrazmerno mnogo hrabrostiza život treba mnogoživot treba mnogo naporatreba mnogo napora imnogo napora i zanapora i za svakii za svaki naporza svaki napor nesrazmernosvaki napor nesrazmerno mnogonapor nesrazmerno mnogo hrabrostiza život treba mnogo naporaživot treba mnogo napora itreba mnogo napora i zamnogo napora i za svakinapora i za svaki napori za svaki napor nesrazmernoza svaki napor nesrazmerno mnogosvaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti

Potrebno je mnogo hrabrosti da nekome pokažete svoje snove.Svaki lekar je kao Vilhelm Tel: treba mu mnogo znanja i veštine da pogodi bolest a ne bolesnika. Bolest je najčešće mala, a bolesnik mnogo veći. Utešno je samo to što ni bolest ne može preživeti grešku lekara.Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Kažu da treba mnogo čitati, a ne mnogovrsno.