Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljske časti i isticanja od napredovanja u nauci.


za-mene-ne-postoji-vei-izvor-ovozemaljske-asti-i-isticanja-od-napredovanja-u-nauci
isak njutnzamenenepostojivećiizvorovozemaljskečastiisticanjaodnapredovanjanauciza menemene nene postojipostoji većiveći izvorovozemaljske častičasti ii isticanjaisticanja odod napredovanjanapredovanja uu nauciza mene nemene ne postojine postoji većipostoji veći izvorveći izvor ovozemaljskeizvor ovozemaljske častiovozemaljske časti ičasti i isticanjai isticanja odisticanja od napredovanjaod napredovanja unapredovanja u nauciza mene ne postojimene ne postoji većine postoji veći izvorpostoji veći izvor ovozemaljskeveći izvor ovozemaljske častiizvor ovozemaljske časti iovozemaljske časti i isticanjačasti i isticanja odi isticanja od napredovanjaisticanja od napredovanja uod napredovanja u nauciza mene ne postoji većimene ne postoji veći izvorne postoji veći izvor ovozemaljskepostoji veći izvor ovozemaljske častiveći izvor ovozemaljske časti iizvor ovozemaljske časti i isticanjaovozemaljske časti i isticanja odčasti i isticanja od napredovanjai isticanja od napredovanja uisticanja od napredovanja u nauci

Za mene ne postoji veći izvor ovozemaljskoj časti i isticanja od napredovanja u nauci.Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Od 15tog za mene postoji samo Milica !!! :)