Za mladog čoveka uopšte nije nesreća biti bez novaca, ako se odlučio da sam sebi krči put samostalnom životu, pod uslovom da u sebi ima dovoljno snage da savlada sve teškoće sa kojima će se sukobiti.


za-mladog-oveka-uopte-nije-nesrea-biti-bez-novaca-ako-se-odluio-da-sam-sebi-kri-put-samostalnom-ivotu-pod-uslovom-da-u-sebi-ima-dovoljno-snage-da
mihajlo pupinzamladogčovekauoptenijenesrećabitibeznovacaakoseodlučiodasamsebikrčiputsamostalnomživotupoduslovomimadovoljnosnagesavladasvetekoćekojimaćesukobitiza mladogmladog čovekačoveka uopšteuopšte nijenije nesrećanesreća bitibiti bezbez novacaako sese odlučioodlučio dada samsam sebisebi krčikrči putput samostalnomsamostalnom životupod uslovomuslovom dada uu sebisebi imaima dovoljnodovoljno snagesnage dada savladasavlada svesve teškoćeteškoće sasa kojimakojima ćeće sese sukobitiza mladog čovekamladog čoveka uopštečoveka uopšte nijeuopšte nije nesrećanije nesreća bitinesreća biti bezbiti bez novacaako se odlučiose odlučio daodlučio da samda sam sebisam sebi krčisebi krči putkrči put samostalnomput samostalnom životupod uslovom dauslovom da uda u sebiu sebi imasebi ima dovoljnoima dovoljno snagedovoljno snage dasnage da savladada savlada svesavlada sve teškoćesve teškoće sateškoće sa kojimasa kojima ćekojima će seće se sukobiti

Moraš da smogneš snage i sebi otvoreno obećaš da ćeš ostati tragač za vječnošću u sebi, a ne za sobom u vječnosti. -Miroslav Mika Antić
mora-da-smogne-snage-i-sebi-otvoreno-obea-da-e-ostati-traga-za-vjenou-u-sebi-a-ne-za-sobom-u-vjenosti
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro
Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek. -Ruske poslovice
nema-oveka-bez-boli-a-ako-ga-ima-onda-to-nije-ovek
Ovisnik je neprijatelj samom sebi, jer strada od zla koji je sam sebi prouzrokovao. -Monteskje
ovisnik-neprijatelj-samom-sebi-jer-strada-od-zla-koji-sam-sebi-prouzrokovao
Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja