Za najveće junake mogu se s pravom smatrati oni koji veoma dobro poznaju i strahote i prijatnosti, ali opet ne prezaju od opasnosti.


za-najvee-junake-mogu-se-s-pravom-smatrati-oni-koji-veoma-dobro-poznaju-i-strahote-i-prijatnosti-ali-opet-ne-prezaju-od-opasnosti
periklezanajvećejunakemogusepravomsmatrationikojiveomadobropoznajustrahoteprijatnostialiopetneprezajuodopasnostiza najvećenajveće junakejunake mogumogu sese ss pravompravom smatratismatrati onioni kojikoji veomaveoma dobrodobro poznajupoznaju ii strahotestrahote ii prijatnostiali opetopet nene prezajuprezaju odod opasnostiza najveće junakenajveće junake mogujunake mogu semogu se sse s pravoms pravom smatratipravom smatrati onismatrati oni kojioni koji veomakoji veoma dobroveoma dobro poznajudobro poznaju ipoznaju i strahotei strahote istrahote i prijatnostiali opet neopet ne prezajune prezaju odprezaju od opasnostiza najveće junake mogunajveće junake mogu sejunake mogu se smogu se s pravomse s pravom smatratis pravom smatrati onipravom smatrati oni kojismatrati oni koji veomaoni koji veoma dobrokoji veoma dobro poznajuveoma dobro poznaju idobro poznaju i strahotepoznaju i strahote ii strahote i prijatnostiali opet ne prezajuopet ne prezaju odne prezaju od opasnostiza najveće junake mogu senajveće junake mogu se sjunake mogu se s pravommogu se s pravom smatratise s pravom smatrati onis pravom smatrati oni kojipravom smatrati oni koji veomasmatrati oni koji veoma dobrooni koji veoma dobro poznajukoji veoma dobro poznaju iveoma dobro poznaju i strahotedobro poznaju i strahote ipoznaju i strahote i prijatnostiali opet ne prezaju odopet ne prezaju od opasnosti

Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju. -Albert Ajnštajn
rat-se-sastoji-u-tome-da-se-ljudi-mada-jedni-druge-ne-poznaju-meusobno-ubijaju-na-zapovijed-ljudi-koji-se-vrlo-dobro-poznaju-a-uzajamno-se-ne-ubijaju
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao
svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)
svi-autobuski-prozori-koji-leti-ne-mogu-da-se-otvore-su-isti-oni-koji-zimi-ne-mogu-da-se-zatvore