za ne povjerovati , zaljubio sam , volio je vise od sebe , a na kraju , ljubav je bila jednosmjerna …


za-ne-povjerovati-zaljubio-sam-volio-vise-od-sebe-a-na-kraju-ljubav-bila-jednosmjerna
zanepovjerovatizaljubiosamvolioviseodsebenakrajuljubavbilajednosmjernaza nene povjerovatipovjerovatizaljubiozaljubio samsamvoliovolio jeje visevise odod sebesebena krajukrajuljubavljubav jeje bilabila jednosmjernajednosmjerna …za ne povjerovatine povjerovatizaljubio samzaljubio samvolio jevolio je viseje vise odvise od sebeod sebea naa na krajuna krajuljubav jeljubav je bilaje bila jednosmjernabila jednosmjerna …za ne povjerovatizaljubio samvolio je visevolio je vise odje vise od sebevise od sebea na krajua na krajuljubav je bilaljubav je bila jednosmjernaje bila jednosmjerna …volio je vise odvolio je vise od sebeje vise od sebea na krajuljubav je bila jednosmjernaljubav je bila jednosmjerna …

Prisustvovao sam, kao da samog sebe posmatram, uzaludnoj borbi koju je moje srce vodilo da ne bi dozvolilo da me zavede jedna žena koja nije pripadala mom svetu. Aplaudirao sam kad je razum izgubio bitku, a jedino što mi je preostalo bilo je da se prepustim, da prihvatim činjenicu da sam se zaljubio.Na kraju svoje priče već sam bolje sagledavao situaciju u kojoj sam se nalazio, život koji sam izabrao verujući da ljubav uvek može sve da spase. Ali to nije istina: ona nas ponekad odvede u provaliju u koju obično povučemo sa sobom i voljene osobe.Cura: trudna sam..sta bi volio da bude???Sta sad ljubav ima s tim kad te vise ne volim, kad te vise ne volim?Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Ne, ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Ali, mogu reći da je to bila ljubav na taj pogled, pa koji je da je.