za ne povjerovati , zaljubio sam , volio je vise od sebe , a na kraju , ljubav je bila jednosmjerna …


za-ne-povjerovati-zaljubio-sam-volio-vise-od-sebe-a-na-kraju-ljubav-bila-jednosmjerna
zanepovjerovatizaljubiosamvolioviseodsebenakrajuljubavbilajednosmjernaza nene povjerovatipovjerovatizaljubiozaljubio samsamvoliovolio jeje visevise odod sebesebena krajukrajuljubavljubav jeje bilabila jednosmjernajednosmjerna …za ne povjerovatine povjerovatizaljubio samzaljubio samvolio jevolio je viseje vise odvise od sebeod sebea naa na krajuna krajuljubav jeljubav je bilaje bila jednosmjernabila jednosmjerna …za ne povjerovatizaljubio samvolio je visevolio je vise odje vise od sebevise od sebea na krajua na krajuljubav je bilaljubav je bila jednosmjernaje bila jednosmjerna …volio je vise odvolio je vise od sebeje vise od sebea na krajuljubav je bila jednosmjernaljubav je bila jednosmjerna …

Cura: trudna sam..sta bi volio da bude???
cura-trudna-samsta-bi-volio-da-bude
Sta sad ljubav ima s tim kad te vise ne volim, kad te vise ne volim?
sta-sad-ljubav-ima-s-tim-kad-te-vise-ne-volim-kad-te-vise-ne-volim
Ne, ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Ali, mogu reći da je to bila ljubav na taj pogled, pa koji je da je. -Đorđe Balašević
ne-ne-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-prvi-pogled-ali-mogu-rei-da-to-bila-ljubav-na-taj-pogled-pa-koji-da