Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.


za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac
bendžamin frenklinzaonogčovekakojimiljenjadaćenovcemmoćiučinitisvemožemoverovatisvezanovacza onogonog čovekakoji jeje mišljenjamišljenja dada ćeće novcemnovcem moćimoći učinitiučiniti svemožemo verovativerovati dada ćeće učinitiučiniti svesve zaza novacza onog čovekakoji je mišljenjaje mišljenja damišljenja da ćeda će novcemće novcem moćinovcem moći učinitimoći učiniti svemožemo verovati daverovati da ćeda će učinitiće učiniti sveučiniti sve zasve za novackoji je mišljenja daje mišljenja da ćemišljenja da će novcemda će novcem moćiće novcem moći učinitinovcem moći učiniti svemožemo verovati da ćeverovati da će učinitida će učiniti sveće učiniti sve zaučiniti sve za novackoji je mišljenja da ćeje mišljenja da će novcemmišljenja da će novcem moćida će novcem moći učinitiće novcem moći učiniti svemožemo verovati da će učinitiverovati da će učiniti sveda će učiniti sve zaće učiniti sve za novac

Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve ostaviti.Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo?Ukoliko čovek da sve od sebe, šta se još može učiniti?Bože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xDSvaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.