Za svaku minutu koju provedeš u ljutnji izgubio si šezdeset sekundi svog duševnog mira.


za-svaku-minutu-koju-provede-u-ljutnji-izgubio-ezdeset-sekundi-svog-evnog-mira
ralf voldo emersonzasvakuminutukojuprovedeljutnjiizgubioezdesetsekundisvogduevnogmiraza svakusvaku minutuminutu kojukoju provedešprovedeš uu ljutnjiljutnji izgubioizgubio sisi šezdesetšezdeset sekundisekundi svogsvog duševnogduševnog miraza svaku minutusvaku minutu kojuminutu koju provedeškoju provedeš uprovedeš u ljutnjiu ljutnji izgubioljutnji izgubio siizgubio si šezdesetsi šezdeset sekundišezdeset sekundi svogsekundi svog duševnogsvog duševnog miraza svaku minutu kojusvaku minutu koju provedešminutu koju provedeš ukoju provedeš u ljutnjiprovedeš u ljutnji izgubiou ljutnji izgubio siljutnji izgubio si šezdesetizgubio si šezdeset sekundisi šezdeset sekundi svogšezdeset sekundi svog duševnogsekundi svog duševnog miraza svaku minutu koju provedešsvaku minutu koju provedeš uminutu koju provedeš u ljutnjikoju provedeš u ljutnji izgubioprovedeš u ljutnji izgubio siu ljutnji izgubio si šezdesetljutnji izgubio si šezdeset sekundiizgubio si šezdeset sekundi svogsi šezdeset sekundi svog duševnogšezdeset sekundi svog duševnog mira

Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira. -Artur Šopenhauer
mladima-bi-glavni-predmet-uenja-morao-biti-taj-da-naue-podnositi-samou-ona-naime-izvor-sree-i-evnog-mira
Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion