Za sve što volite morate da platite neku cenu.


za-sve-to-volite-morate-da-platite-neku-cenu
agata kristizasvetovolitemoratedaplatitenekucenuza svesve štošto volitevolite moratemorate dada platiteplatite nekuneku cenuza sve štosve što volitešto volite moratevolite morate damorate da platiteda platite nekuplatite neku cenuza sve što volitesve što volite moratešto volite morate davolite morate da platitemorate da platite nekuda platite neku cenuza sve što volite moratesve što volite morate dašto volite morate da platitevolite morate da platite nekumorate da platite neku cenu

Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi. -Rej Bredberi
znam-da-ste-to-uli-hiljadu-puta-ali-no-trud-se-isplati-ako-elite-postati-dobri-u-neemu-morate-da-vebate-vebate-vebate-ako-ne-volite-neto-nemojte-to
Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae