Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem.


za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
mahatma gandizasvojciljjasamspremandaumremalizakakavciljmojprijateljunisamubijemza svojsvoj ciljcilj jaja samsam spremanspreman dada umremali nini zaza kakavkakav ciljmoj prijateljunisam spremanspreman dada ubijemza svoj ciljsvoj cilj jacilj ja samja sam spremansam spreman daspreman da umremali ni zani za kakavza kakav ciljnisam spreman daspreman da ubijemza svoj cilj jasvoj cilj ja samcilj ja sam spremanja sam spreman dasam spreman da umremali ni za kakavni za kakav ciljnisam spreman da ubijemza svoj cilj ja samsvoj cilj ja sam spremancilj ja sam spreman daja sam spreman da umremali ni za kakav cilj

Najveća opasnost za nas nije u tome da previsoko postavimo svoj cilj, pa da podbacimo, nego u tome da prenisko postavimo svoj cilj, te da ga ostvarimo.Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje.Uspeh nije nikakav čudesna, nedokučiva božanska stvar koju mogu da dostignu samo neki od nas. To je nešto što zaista postoji, u svima nama. Veoma je jednostavno: „To želim, i spreman sam da umrem za to.“ Tačka.Nakon dugog razmišljanja došao sam do uverenja da će čovek koji ima dubok cilj taj cilj i ostvariti, te da se ništa ne može suprotstaviti volji koja je spremna za njegovo ostvarenje položiti čak i život.Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio.Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi.