Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)


za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
zatebeuvekbicutebidacusvekadagodmepozelisnikadnecurecineza tebetebe uvekuvek bicubicu tui tebitebi uvekuvek dacudacu svesve ii kadakada godgod meme pozelispozelis nikadnikad necunecu recireci neza tebe uvektebe uvek bicuuvek bicu tubicu tu itu i tebii tebi uvektebi uvek dacuuvek dacu svedacu sve isve i kadai kada godkada god megod me pozelisme pozelis nikadpozelis nikad necunikad necu recinecu reci neza tebe uvek bicutebe uvek bicu tuuvek bicu tu ibicu tu i tebitu i tebi uveki tebi uvek dacutebi uvek dacu sveuvek dacu sve idacu sve i kadasve i kada godi kada god mekada god me pozelisgod me pozelis nikadme pozelis nikad necupozelis nikad necu recinikad necu reci neza tebe uvek bicu tutebe uvek bicu tu iuvek bicu tu i tebibicu tu i tebi uvektu i tebi uvek dacui tebi uvek dacu svetebi uvek dacu sve iuvek dacu sve i kadadacu sve i kada godsve i kada god mei kada god me pozeliskada god me pozelis nikadgod me pozelis nikad necume pozelis nikad necu recipozelis nikad necu reci ne

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...
ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota
Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((
umiru-jeleni-i-sad-u-meni-tamo-gde-bila-slomilo-se-jutro-ko-ti-rekao-da-snovi-tamne-nikad-necu-znati-jer-bicu-samo-trag-coveka-i-bicu-vodja-skitnica
Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti
Nikad te necu zaboraviti  zato sto te volim punooo i uvek cu te voleti
nikad-te-necu-zaboraviti-zato-sto-te-volim-punooo-i-uvek-cu-te-voleti