Zadovoljenje osećanja uskoro postaje vrlo mali deo onog dubokog i zamršenog osećaja koji nazivamo ljubavlju. Ljubav je, pak, sveopšta žudnja za zajedništvom, ne samo osećanja, nego i sveukupne naše prirode– intelektualne, razumske i sećanje. Onaj ko pronađe svoj prototip uživa u savršenoj i trajnoj ljubavi; vreme je ne može promeniti, udaljenost je ne može ukloniti, razumevanje je potpuno.


zadovoljenje-oseanja-uskoro-postaje-vrlo-mali-deo-onog-dubokog-i-zamrenog-oseaja-koji-nazivamo-ljubavlju-ljubav-pak-sveop-udnja-za-zajednitvom-ne
bendžamin dizraelizadovoljenjeosećanjauskoropostajevrlomalideoonogdubokogzamrenogosećajakojinazivamoljubavljuljubavpaksveoptažudnjazazajednitvomnesamoosećanjanegosveukupnenaeprirode–intelektualnerazumskesećanjeonajkopronađesvojprototipuživasavrenojtrajnojljubavivrememožepromenitiudaljenostuklonitirazumevanjepotpunozadovoljenje osećanjaosećanja uskorouskoro postajepostaje vrlovrlo malimali deodeo onogonog dubokogdubokog ii zamršenogzamršenog osećajaosećaja kojikoji nazivamonazivamo ljubavljuljubav jesveopšta žudnjažudnja zaza zajedništvomne samosamo osećanjanego ii sveukupnesveukupne našenaše prirode–prirode– intelektualnerazumske ii sećanjeonaj koko pronađepronađe svojsvoj prototipprototip uživauživa uu savršenojsavršenoj ii trajnojtrajnoj ljubavivreme jeje nene možemože promenitiudaljenost jeje nene možemože uklonitirazumevanje jeje potpunozadovoljenje osećanja uskoroosećanja uskoro postajeuskoro postaje vrlopostaje vrlo malivrlo mali deomali deo onogdeo onog dubokogonog dubokog idubokog i zamršenogi zamršenog osećajazamršenog osećaja kojiosećaja koji nazivamokoji nazivamo ljubavljusveopšta žudnja zažudnja za zajedništvomne samo osećanjanego i sveukupnei sveukupne našesveukupne naše prirode–naše prirode– intelektualnerazumske i sećanjeonaj ko pronađeko pronađe svojpronađe svoj prototipsvoj prototip uživaprototip uživa uuživa u savršenoju savršenoj isavršenoj i trajnoji trajnoj ljubavivreme je neje ne možene može promenitiudaljenost je neje ne možene može uklonitirazumevanje je potpuno

Kad nema boli to je kraj osećanja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s đavolom. -Čarls Bukovski
kad-nema-boli-to-kraj-oseanja-svako-nae-zadovoljstvo-trgovina-s-avolom
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korišćenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-korienje
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-koritenje
Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno