Zadovolji se da činiš dobro, a pusti druge da pričaju šta god žele.


zadovolji-se-da-ini-dobro-a-pusti-druge-da-priaju-god-ele
pitagorazadovoljisedačinidobropustidrugepričajutagodželezadovolji sese dada činiščiniš dobropusti drugedruge dada pričajupričaju štašta godgod železadovolji se dase da činišda činiš dobroa pusti drugepusti druge dadruge da pričajuda pričaju štapričaju šta godšta god železadovolji se da činišse da činiš dobroa pusti druge dapusti druge da pričajudruge da pričaju štada pričaju šta godpričaju šta god železadovolji se da činiš dobroa pusti druge da pričajupusti druge da pričaju štadruge da pričaju šta godda pričaju šta god žele

Šta god,i kako god pričali o tebi. Ti im se uvek možeš samo nasmejati ,jer ti znaš šta je istina.
godi-kako-god-priali-o-tebi-ti-im-se-uvek-moe-samo-nasmejati-jer-ti-zna-istina
Kad god žene žele da od muškarca naprave pitomu ovcu, one mu kažu da je lav sa čeličnom voljom. -Ža Ža Gabor
kad-god-ene-ele-da-od-mukarca-naprave-pitomu-ovcu-one-mu-kau-da-lav-elinom-voljom
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro