Zagledaj u duše mudrih ljudi i trudi se da vidiš za kakvim stvarima oni teže, a kakve izbegavaju.


zagledaj-u-e-mudrih-ljudi-i-trudi-se-da-vidi-za-kakvim-stvarima-oni-tee-a-kakve-izbegavaju
marko aurelijezagledajduemudrihljuditrudisedavidizakakvimstvarimaonitežekakveizbegavajuzagledaj uu dušeduše mudrihmudrih ljudiljudi ii truditrudi sese dada vidišvidiš zaza kakvimkakvim stvarimastvarima onioni težekakve izbegavajuzagledaj u dušeu duše mudrihduše mudrih ljudimudrih ljudi iljudi i trudii trudi setrudi se dase da vidišda vidiš zavidiš za kakvimza kakvim stvarimakakvim stvarima onistvarima oni težea kakve izbegavajuzagledaj u duše mudrihu duše mudrih ljudiduše mudrih ljudi imudrih ljudi i trudiljudi i trudi sei trudi se datrudi se da vidišse da vidiš zada vidiš za kakvimvidiš za kakvim stvarimaza kakvim stvarima onikakvim stvarima oni težezagledaj u duše mudrih ljudiu duše mudrih ljudi iduše mudrih ljudi i trudimudrih ljudi i trudi seljudi i trudi se dai trudi se da vidištrudi se da vidiš zase da vidiš za kakvimda vidiš za kakvim stvarimavidiš za kakvim stvarima oniza kakvim stvarima oni teže

Prodri u ljudske duše, tako ćeš videti kakve su sudije kojih se bojiš i kako oni sude samima sebi. -Marko Aurelije
prodri-u-ljudske-e-tako-e-videti-kakve-su-sudije-kojih-se-boji-i-kako-oni-sude-samima-sebi
Prednost pametnih je da oni uvijek mogu glumiti idiote. Suprotno je mnogo teže izvesti. -Kurt Tucholsky
prednost-pametnih-da-oni-uvijek-mogu-glumiti-idiote-suprotno-mnogo-tee-izvesti
Deca su potpuni egoisti; oni svoje potrebe trenutno osete i teže svim silama da ih ostvare trenutno. -Sigmund Frojd
deca-su-potpuni-egoisti-oni-svoje-potrebe-trenutno-osete-i-tee-svim-silama-da-ih-ostvare-trenutno
Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima. -Kineske poslovice
mudar-ovek-velik-i-u-najmanjim-stvarima-a-zao-mali-i-u-najveim-stvarima