Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.


zagrljaj-znai-ti-me-ne-ugroava-ne-bojim-se-biti-tako-blizu-tebe-mogu-se-opustiti-osjetiti-se-kao-kod-kue-zati-sam-i-neko-me-razumije-tradicija-kae-da
paulo koeljozagrljajznačitimeneugrožavabojimsebititakoblizutebemoguopustitiosjetitikaokodkućezatićensamnekorazumijetradicijakažedasvakiputkadanekogiskrenozagrlimodobijemojosjedandanživotazagrljaj značiti meme nene ugrožavašne bojimbojim sese bitibiti takotako blizublizu tebemogu sese opustitiosjetiti sese kaokao kodkod kućezaštićen samsam ii nekoneko meme razumijetradicija kažekaže dada svakisvaki putput kadakada nekognekog iskrenoiskreno zagrlimodobijemo josjos jedanjedan dandan životati me neme ne ugrožavašne bojim sebojim se bitise biti takobiti tako blizutako blizu tebemogu se opustitiosjetiti se kaose kao kodkao kod kućezaštićen sam isam i nekoi neko meneko me razumijetradicija kaže dakaže da svakida svaki putsvaki put kadaput kada nekogkada nekog iskrenonekog iskreno zagrlimodobijemo jos jedanjos jedan danjedan dan života

Često jedan dan koji se napolju provede, donosi više novosti nego deset godina za kojih se kod kuće ostane. -Anatol Frans
esto-jedan-dan-koji-se-napolju-provede-donosi-vie-novosti-nego-deset-godina-za-kojih-se-kod-kue-ostane
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
- Voliš ti nju.Slegao sam ramenima, podigao ruku i prislonio sat na uho.- Pa, šta ja znam.Primetio sam da mi i sat ubrza svaki put kad je neko pomene. -Đorđe Balašević
voli-ti-njuslegao-sam-ramenima-podigao-ruku-i-prislonio-sat-na-uho-pa-ja-znamprimetio-sam-da-mi-i-sat-ubrza-svaki-put-kad-neko-pomene