Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.


zahtevati-da-neko-pamti-sve-to-ikad-proitao-bilo-bi-isto-to-i-zahtevati-da-sve-ono-to-ikad-pojeo-jo-uvek-nosi-u-sebi-od-ovoga-ivio-telesno-a-od
artur Šopenhauerzahtevatidanekopamtisvetoikadpročitaobilobiistozahtevationopojeojouveknosisebiodovogaživiotelesnoodonogaduevnotakopostaojestezahtevati dada nekoneko pamtipamti svesve štošto jeje ikadikad pročitaobilo bibi istoisto štošto ii zahtevatizahtevati dada svesve onoono štošto jeje ikadikad pojeopojeo jošjoš uvekuvek nosinosi uu sebiod ovogaovoga jeje živioživio telesnood onogaonoga duševnoduševno ii takotako jeje postaopostao onoono štošto jestezahtevati da nekoda neko pamtineko pamti svepamti sve štosve što ješto je ikadje ikad pročitaobilo bi istobi isto štoisto što išto i zahtevatii zahtevati dazahtevati da sveda sve onosve ono štoono što ješto je ikadje ikad pojeoikad pojeo jošpojeo još uvekjoš uvek nosiuvek nosi unosi u sebiod ovoga jeovoga je živioje živio telesnoa od onogaod onoga duševnoonoga duševno iduševno i takoi tako jetako je postaoje postao onopostao ono štoono što jeste

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije. -Nikolaj Velimirović
samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
Ah, kad bi leći bilo isto što i zaspati, život ne bi bio ono što jeste: smrt bez mira i izvesnosti. Beskorisno je u starosti produžavati život. Mladost treba produžavati. -Ivo Andrić
ah-kad-bi-i-bilo-isto-to-i-zaspati-ivot-ne-bi-bio-ono-to-jeste-smrt-bez-mira-i-izvesnosti-beskorisno-u-starosti-produavati-ivot-mladost-treba