Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima.


zahvalan-sam-sudbini-to-sam-se-rodio-siromaan-siromatvo-me-nauilo-pravim-ivotnim-vrednostima
anatol franszahvalansamsudbinitoserodiosiromaansiromatvomenaučilopravimživotnimvrednostimazahvalan samsam sudbinisudbini štošto samsam sese rodiorodio siromašansiromaštvo meme jeje naučilonaučilo pravimpravim životnimživotnim vrednostimazahvalan sam sudbinisam sudbini štosudbini što samšto sam sesam se rodiose rodio siromašansiromaštvo me jeme je naučiloje naučilo pravimnaučilo pravim životnimpravim životnim vrednostimazahvalan sam sudbini štosam sudbini što samsudbini što sam sešto sam se rodiosam se rodio siromašansiromaštvo me je naučilome je naučilo pravimje naučilo pravim životnimnaučilo pravim životnim vrednostimazahvalan sam sudbini što samsam sudbini što sam sesudbini što sam se rodiošto sam se rodio siromašansiromaštvo me je naučilo pravimme je naučilo pravim životnimje naučilo pravim životnim vrednostima

Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)
da-sam-se-rodio-kao-ena-sigurno-bih-postao-prostitutka-budui-da-sam-se-rodio-kao-mukarac-stalno-sam-udio-za-enama
Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Ja? Znaš mene. Ja sam se rodio zaljubljen. A večeras sam konačno saznao i u koga. -Đorđe Balašević
ja-zna-mene-ja-sam-se-rodio-zaljubljen-a-veeras-sam-konano-saznao-i-u-koga
Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha