Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.


zaista-imala-sam-samo-dvojicu-mukaraca-otkad-sam-stigla-u-enevu-jednog-koji-probudio-ono-najgore-u-meni-jer-sam-mu-to-dozvolila-i-ak-molila-i-drugog
paulo koeljozaistaimalasamsamodvojicumukaracaotkadstiglaŽenevujednogkojiprobudioononajgoremenijermutodozvolilačakmoliladrugogtebeučiniodaseponovoosećamkaodeosvetaimala samsam samosamo dvojicudvojicu muškaracamuškaraca otkadotkad samsam stiglastigla uu Ženevukoji jeje probudioprobudio onoono najgorenajgore uu menijer samsam mudozvolilai čakčak molilai drugogkoji sisi učinioučinio dada sese ponovoponovo osećamosećam kaokao deodeo svetaimala sam samosam samo dvojicusamo dvojicu muškaracadvojicu muškaraca otkadmuškaraca otkad samotkad sam stiglasam stigla ustigla u Ženevukoji je probudioje probudio onoprobudio ono najgoreono najgore unajgore u menijer sam mumu to dozvolilai čaki čak molilakoji si učiniosi učinio daučinio da seda se ponovose ponovo osećamponovo osećam kaoosećam kao deokao deo sveta

Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši. -Roza Parks
ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i