Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.


zaista-nisam-imao-uzbudljiv-ivot-postoje-mnoge-stvari-koje-bih-voleo-da-sam-ih-uinio-umesto-to-sam-samo-sedeo-i-alio-se-na-to-da-imam-dosadan-ivot
kurt kobejnzaistanisamimaouzbudljivživotpostojemnogestvarikojebihvoleodasamihučinioumestotosamosedeožaliosenatoimamdosadanzatodostavolimizmiljamuvekćuprepričatipričenekomedrugomzaista nisamnisam imaoimao uzbudljivuzbudljiv životpostoje mnogemnoge stvaristvari kojekoje bihbih voleovoleo dada samsam ihih učinioumesto štošto samsam samosamo sedeosedeo ii žaliožalio sese nada imamimam dosadandosadan životzato dostadosta volimvolim dada izmišljamuvek ćuću prepre pričatipričati pričepriče oo nekomenekome drugomzaista nisam imaonisam imao uzbudljivimao uzbudljiv životpostoje mnoge stvarimnoge stvari kojestvari koje bihkoje bih voleobih voleo davoleo da samda sam ihsam ih učinioumesto što samšto sam samosam samo sedeosamo sedeo isedeo i žalioi žalio sežalio se nana to dada imam dosadanimam dosadan životzato dosta volimdosta volim davolim da izmišljamuvek ću preću pre pričatipre pričati pričepričati priče opriče o nekomeo nekome drugom

Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam “srećan”. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam srećan. Rekli su mi da nisam razumeo zadatak, a ja sam im odgovorio da oni nisu razumeli život.Kada sam imao pet godina, majka mi je rekla da je sreća ključ života. Kada sam pošao u školu, pitali su me šta želim da budem kad porastem. Napisao sam