Zaista nisam imao uzbudljiv život. Postoje mnoge stvari koje bih voleo da sam ih učinio, umesto što sam samo sedeo i žalio se na to da imam dosadan život. Zato dosta volim da izmišljam. Uvek ću pre pričati priče o nekome drugom.


zaista-nisam-imao-uzbudljiv-ivot-postoje-mnoge-stvari-koje-bih-voleo-da-sam-ih-uinio-umesto-to-sam-samo-sedeo-i-alio-se-na-to-da-imam-dosadan-ivot
kurt kobejnzaistanisamimaouzbudljivživotpostojemnogestvarikojebihvoleodasamihučinioumestotosamosedeožaliosenatoimamdosadanzatodostavolimizmiljamuvekćuprepričatipričenekomedrugomzaista nisamnisam imaoimao uzbudljivuzbudljiv životpostoje mnogemnoge stvaristvari kojekoje bihbih voleovoleo dada samsam ihih učinioumesto štošto samsam samosamo sedeosedeo ii žaliožalio sese nada imamimam dosadandosadan životzato dostadosta volimvolim dada izmišljamuvek ćuću prepre pričatipričati pričepriče oo nekomenekome drugomzaista nisam imaonisam imao uzbudljivimao uzbudljiv životpostoje mnoge stvarimnoge stvari kojestvari koje bihkoje bih voleobih voleo davoleo da samda sam ihsam ih učinioumesto što samšto sam samosam samo sedeosamo sedeo isedeo i žalioi žalio sežalio se nana to dada imam dosadanimam dosadan životzato dosta volimdosta volim davolim da izmišljamuvek ću preću pre pričatipre pričati pričepričati priče opriče o nekomeo nekome drugom

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati