Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici.


zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Žorž sandzajedničkiživotnajvećistepensrećemeđuljudimakojisevolealisvakomemisaonombićupotrebnisatiosamljenostisabranostisamopocenuonouživaslastživotazajednicizajednički životživot jeje najvećinajveći stepenstepen srećesreće međumeđu ljudimaljudima kojikoji sese voleali svakomesvakome misaonommisaonom bićubiću potrebnipotrebni sasa satisati osamljenostiosamljenosti ii sabranostisamo popo tutu cenucenu onoono uživauživa slastslast životaživota uu zajednicizajednički život ježivot je najvećije najveći stepennajveći stepen srećestepen sreće međusreće među ljudimameđu ljudima kojiljudima koji sekoji se voleali svakome misaonomsvakome misaonom bićumisaonom biću potrebnibiću potrebni sapotrebni sa satisa sati osamljenostisati osamljenosti iosamljenosti i sabranostisamo po tupo tu cenutu cenu onocenu ono uživaono uživa slastuživa slast životaslast života uživota u zajednici

Zaljubljivanje je nešto dobro, zabavno, i može umnogome da obogati život. Ali razlikovalo se od ljubavi. Ljubav nema cenu, i ne treba je menjati ni za šta. -Paulo Koeljo
zaljubljivanje-neto-dobro-zabavno-i-moe-umnogome-da-obogati-ivot-ali-razlikovalo-se-od-ljubavi-ljubav-nema-cenu-i-ne-treba-menjati-za
Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah. -Alfred Hičkok
ja-sam-filantrop-pruam-ljudima-ono-to-oni-ele-ljudi-vole-osetiti-uas-i-strah
Samo nas nedaće života uče ceniti dobar život. -Gete
samo-nas-nedae-ivota-ue-ceniti-dobar-ivot
Predivna stvar u vezi iskrenog smeha jeste da on poništava bilo koji sistem podele među ljudima. -Džon Kliz
predivna-stvar-u-vezi-iskrenog-smeha-jeste-da-on-ponitava-bilo-koji-sistem-podele-meu-ljudima