Zakleo sam se da ću prećutati njenu prošlost, jer ja sam rođen sa mnogo više prljavština no što ih je ona imala u životu.


zakleo-sam-se-da-u-preutati-njenu-prolost-jer-ja-sam-ro-mnogo-vie-prljavtina-no-to-ih-ona-imala-u-ivotu
matija bećkovićzakleosamsedaćuprećutatinjenuprolostjerjarođenmnogovieprljavtinanotoihonaimalaživotuzakleo samsam sese dada ćuću prećutatiprećutati njenunjenu prošlostjer jaja samsam rođenrođen sasa mnogomnogo viševiše prljavštinaprljavština nono štošto ihih jeje onaona imalaimala uu životuzakleo sam sesam se dase da ćuda ću prećutatiću prećutati njenuprećutati njenu prošlostjer ja samja sam rođensam rođen sarođen sa mnogosa mnogo višemnogo više prljavštinaviše prljavština noprljavština no štono što ihšto ih jeih je onaje ona imalaona imala uimala u životuzakleo sam se dasam se da ćuse da ću prećutatida ću prećutati njenuću prećutati njenu prošlostjer ja sam rođenja sam rođen sasam rođen sa mnogorođen sa mnogo višesa mnogo više prljavštinamnogo više prljavština noviše prljavština no štoprljavština no što ihno što ih ješto ih je onaih je ona imalaje ona imala uona imala u životuzakleo sam se da ćusam se da ću prećutatise da ću prećutati njenuda ću prećutati njenu prošlostjer ja sam rođen saja sam rođen sa mnogosam rođen sa mnogo višerođen sa mnogo više prljavštinasa mnogo više prljavština nomnogo više prljavština no štoviše prljavština no što ihprljavština no što ih jeno što ih je onašto ih je ona imalaih je ona imala uje ona imala u životu

Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila – i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Zaista, imala sam samo dvojicu muškaraca otkad sam stigla u Ženevu: jednog, koji je probudio ono najgore u meni, jer sam mu to dozvolila - i čak molila. I drugog, tebe, koji si učinio da se ponovo osećam kao deo sveta.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Imao sam puno takvih dana u životu i pamtim ih samo po tome što sam ih zaboravio. Oni su kao slike u dječijim farbankama koje ožive tek kad se oko njih potrudiš, i ja sam, kao i svi, preskočio mnogo stranica tragajući za slikama koje ću lakše obojiti.Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati.Kad mi je bilo teško, pominjao sam njeno ime kao u molitvi.Dobar je čovjek, i lijepa žena, ali ono što je samo za mene, to sam sam stvorio. Čak i da je imala velikih mana, ja ih ne bih znao.Potrebna mi je savršena, i ne mogu dopustiti da to ne bude.