Zaljubiću se, odlučih iznenada. Jesen je, doduše, ali malo sam prestar da bih čekao samo na proljeća.


zaljubiu-se-odluih-iznenada-jesen-dodue-ali-malo-sam-prestar-da-bih-ekao-samo-na-proljea
Đorđe balaševićzaljubićuseodlučihiznenadajesendoduealimalosamprestardabihčekaosamonaproljećazaljubiću seodlučih iznenadajesen jeali malomalo samsam prestarprestar dada bihbih čekaočekao samosamo nana proljećaali malo sammalo sam prestarsam prestar daprestar da bihda bih čekaobih čekao samočekao samo nasamo na proljećaali malo sam prestarmalo sam prestar dasam prestar da bihprestar da bih čekaoda bih čekao samobih čekao samo načekao samo na proljećaali malo sam prestar damalo sam prestar da bihsam prestar da bih čekaoprestar da bih čekao samoda bih čekao samo nabih čekao samo na proljeća

Koga izdati kad mi ostane da biram između nas dvoje? I, žalim... Ali prestar sam da bih izdao sebe još jednom. -Đorđe Balašević
koga-izdati-kad-mi-ostane-da-biram-izmeu-nas-dvoje-i-alim-ali-prestar-sam-da-bih-izdao-sebe-jo-jednom
Muž gleda boks: – Razočaran sam, toliko sam čekao, a završili su u prvoj rundi… Žena ravnodušno: – Sada znaš kako je meni…
mu-gleda-boks-razoaran-sam-toliko-sam-ekao-a-zavrili-su-u-prvoj-rundi-ena-ravnoduno-sada-zna-kako-meni
Ima poštenih političara. Za sada se, doduše, ne sumnja ni na koga konkretno, ali… -Petar Lazić
ima-potenih-politiara-za-sada-se-dodue-ne-sumnja-na-koga-konkretno-ali
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea