Zaljubljenima i besposlenima dan je tako dug, a noć tako kratka.


zaljubljenima-i-besposlenima-dan-tako-dug-a-no-tako-kratka
nemačka poslovicazaljubljenimabesposlenimadantakodugnoćkratkazaljubljenima ii besposlenimabesposlenima dandan jeje takotako dugnoć takotako kratkazaljubljenima i besposlenimai besposlenima danbesposlenima dan jedan je takoje tako duga noć takonoć tako kratkazaljubljenima i besposlenima dani besposlenima dan jebesposlenima dan je takodan je tako duga noć tako kratkazaljubljenima i besposlenima dan jei besposlenima dan je takobesposlenima dan je tako dug

Život, tako-zvani je kratka epizoda između dvije velike misterije koje su u biti jedna. -Carl Jung
ivot-takozvani-kratka-epizoda-izmeu-dvije-velike-misterije-koje-su-u-biti-jedna