Zanima me u koju kategoriju žena stavljaš mene? Ipak ti ja nisam bilo ko. Ja sam najduže čekala i verovala tebi i onda kada si se sam izdavao.


zanima-me-u-koju-kategoriju-ena-stavlja-mene-ipak-ti-ja-nisam-bilo-ko-ja-sam-najdue-ekala-i-verovala-tebi-i-onda-kada-se-sam-izdavao
zanimamekojukategorijuženastavljameneipaktijanisambilokojasamnajdužečekalaverovalatebiondakadaseizdavaozanima meme uu kojukoju kategorijukategoriju ženažena stavljašstavljaš meneipak titi jaja nisamnisam bilobilo koja samsam najduženajduže čekalačekala ii verovalaverovala tebitebi ii ondaonda kadakada sisi sese samsam izdavaozanima me ume u kojuu koju kategorijukoju kategoriju ženakategoriju žena stavljašžena stavljaš meneipak ti jati ja nisamja nisam bilonisam bilo koja sam najdužesam najduže čekalanajduže čekala ičekala i verovalai verovala tebiverovala tebi itebi i ondai onda kadaonda kada sikada si sesi se samse sam izdavaozanima me u kojume u koju kategorijuu koju kategoriju ženakoju kategoriju žena stavljaškategoriju žena stavljaš meneipak ti ja nisamti ja nisam biloja nisam bilo koja sam najduže čekalasam najduže čekala inajduže čekala i verovalačekala i verovala tebii verovala tebi iverovala tebi i ondatebi i onda kadai onda kada sionda kada si sekada si se samsi se sam izdavaozanima me u koju kategorijume u koju kategoriju ženau koju kategoriju žena stavljaškoju kategoriju žena stavljaš meneipak ti ja nisam biloti ja nisam bilo koja sam najduže čekala isam najduže čekala i verovalanajduže čekala i verovala tebičekala i verovala tebi ii verovala tebi i ondaverovala tebi i onda kadatebi i onda kada sii onda kada si seonda kada si se samkada si se sam izdavao

Zavolela sam te kad sam najmanje verovala u ljubav, a izgubila onda kada sam najviše verovala u ljubav. Ironično. -Milica Jakovljević Mir-Jam
zavolela-sam-te-kad-sam-najmanje-verovala-u-ljubav-a-izgubila-onda-kada-sam-najvie-verovala-u-ljubav-ironino