Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.


zapamtite-akcija-izaziva-reakciju-kada-ste-u-iskuenju-da-napustite-svoje-snove-naterajte-sebe-da-pokuate-jo-samo-jedan-dan-jednu-nedelju-jo-jedan
nik vujičićzapamtiteakcijaizazivareakcijukadasteiskuenjudanapustitesvojesnovenaterajtesebepokuatejosamojedandanjednunedeljumesecgodinu…bićeteiznenađenionimtosedeavakadakonstantnoodbijateodustanetezapamtite –– akcijaakcija izazivaizaziva reakcijukada steste uu iskušenjuiskušenju dada napustitenapustite svojesvoje snovenaterajte sebesebe dada pokušatepokušate jošjoš samosamo jedanjedan danjednu nedeljujoš jedanjedan mesecjoš jednujednu godinu…godinu… bićetebićete iznenađeniiznenađeni onimonim štošto sese dešavadešava kadakada konstantnokonstantno odbijateodbijate dada odustanetezapamtite – akcija– akcija izazivaakcija izaziva reakcijukada ste uste u iskušenjuu iskušenju daiskušenju da napustiteda napustite svojenapustite svoje snovenaterajte sebe dasebe da pokušateda pokušate jošpokušate još samojoš samo jedansamo jedan danjoš jedan mesecjoš jednu godinu…jednu godinu… bićetegodinu… bićete iznenađenibićete iznenađeni onimiznenađeni onim štoonim što sešto se dešavase dešava kadadešava kada konstantnokada konstantno odbijatekonstantno odbijate daodbijate da odustanete

Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Onaj koji želi da se obogati za jedan dan će visiti za jednu godinu. -Leonardo da Vinči
onaj-koji-eli-da-se-obogati-za-jedan-dan-e-visiti-za-jednu-godinu
I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
Kada misliš da ne možeš, još jedan pokušaj će biti upravo onaj koji će promeniti nešto. -Silvester Stalone
kada-misli-da-ne-moe-jo-jedan-pokuaj-e-biti-upravo-onaj-koji-e-promeniti-neto