Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima.


zapravo-ne-volim-urke-preferiram-vee-etiri-prijatelja-koji-sede-i-veeraju-prezirem-klubove-i-ne-volim-mesta-gde-buka-tako-glasna-da-ne-moete-da
salman rušdizapravonevolimžurkepreferiramvečečetiriprijateljakojisedevečerajupreziremklubovemestagdebukatakoglasnadamožetepričateljudimane volimvolim žurkepreferiram večeveče sasa četiričetiri prijateljaprijatelja kojikoji sedesede ii večerajuprezirem kluboveklubove ii nene volimvolim mestamesta gdegde jeje bukabuka takotako glasnaglasna dada nene možetemožete dada pričatepričate sasa ljudimane volim žurkepreferiram veče saveče sa četirisa četiri prijateljačetiri prijatelja kojiprijatelja koji sedekoji sede isede i večerajuprezirem klubove iklubove i nei ne volimne volim mestavolim mesta gdemesta gde jegde je bukaje buka takobuka tako glasnatako glasna daglasna da neda ne možetene možete damožete da pričateda pričate sapričate sa ljudima

Ne volim kišu, ne volim vjetar, ne volim zimu. Nekako si jadan, kašlješ, bole te krsta, boli te duša. A ne volim ni ljetnu žegu, nisi nizašta. Ima li gdjegod na zemlji kraj gdje je uvijek proljeće?Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica?Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovečanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje.