Zapravo, ne volim žurke. Preferiram veče sa četiri prijatelja koji sede i večeraju. Prezirem klubove i ne volim mesta gde je buka tako glasna da ne možete da pričate sa ljudima.


zapravo-ne-volim-urke-preferiram-vee-etiri-prijatelja-koji-sede-i-veeraju-prezirem-klubove-i-ne-volim-mesta-gde-buka-tako-glasna-da-ne-moete-da
salman rušdizapravonevolimžurkepreferiramvečečetiriprijateljakojisedevečerajupreziremklubovemestagdebukatakoglasnadamožetepričateljudimane volimvolim žurkepreferiram večeveče sasa četiričetiri prijateljaprijatelja kojikoji sedesede ii večerajuprezirem kluboveklubove ii nene volimvolim mestamesta gdegde jeje bukabuka takotako glasnaglasna dada nene možetemožete dada pričatepričate sasa ljudimane volim žurkepreferiram veče saveče sa četirisa četiri prijateljačetiri prijatelja kojiprijatelja koji sedekoji sede isede i večerajuprezirem klubove iklubove i nei ne volimne volim mestavolim mesta gdemesta gde jegde je bukaje buka takobuka tako glasnatako glasna daglasna da neda ne možetene možete damožete da pričateda pričate sapričate sa ljudima

Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica? -Čarls Bukovski
primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica
Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-verovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama