Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...


zar-moe-ovjek-tako-potpuno-uspavati-svoju-savjest-zar-moe-prekinuti-misao-kao-konac-i-zabraniti-sebi-razmiljanje-o-posljedicama-ne-elei-da-zna-za
meša selimovićzarmožečovjektakopotpunouspavatisvojusavjestprekinutimisaokaokonaczabranitisebirazmičljanjeposljedicamaneželećidaznazanjihetoizgledamoženagonnasbranipotpunimzaboravombispasaoodmučenjazbogodgovornostizar možemože čovjekčovjek takotako potpunopotpuno uspavatiuspavati svojusvoju savjestzar možemože prekinutiprekinuti misaomisaokaokao konaci zabranitizabraniti sebisebi razmičljanjerazmičljanje oo posljedicamane želećiželeći dada znazna zaza njihizgleda danas branibrani potpunimpotpunim zaboravomda bibi nasnas spasaospasao odod mučenjamučenja zbogzbog odgovornostizar može čovjekmože čovjek takočovjek tako potpunotako potpuno uspavatipotpuno uspavati svojuuspavati svoju savjestzar može prekinutimože prekinuti misaoprekinuti misaokao konaci zabraniti sebizabraniti sebi razmičljanjesebi razmičljanje orazmičljanje o posljedicamane želeći daželeći da znada zna zazna za njihnas brani potpunimbrani potpunim zaboravomda bi nasbi nas spasaonas spasao odspasao od mučenjaod mučenja zbogmučenja zbog odgovornosti

Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih. -Karl Gustav Jung
sve-to-nas-iritira-kod-drugih-moe-nas-dovesti-do-shvaanja-nas-samih
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga