Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...


zar-moe-ovjek-tako-potpuno-uspavati-svoju-savjest-zar-moe-prekinuti-misao-kao-konac-i-zabraniti-sebi-razmiljanje-o-posljedicama-ne-elei-da-zna-za
meša selimovićzarmožečovjektakopotpunouspavatisvojusavjestprekinutimisaokaokonaczabranitisebirazmičljanjeposljedicamaneželećidaznazanjihetoizgledamoženagonnasbranipotpunimzaboravombispasaoodmučenjazbogodgovornostizar možemože čovjekčovjek takotako potpunopotpuno uspavatiuspavati svojusvoju savjestzar možemože prekinutiprekinuti misaomisaokaokao konaci zabranitizabraniti sebisebi razmičljanjerazmičljanje oo posljedicamane želećiželeći dada znazna zaza njihizgleda danas branibrani potpunimpotpunim zaboravomda bibi nasnas spasaospasao odod mučenjamučenja zbogzbog odgovornostizar može čovjekmože čovjek takočovjek tako potpunotako potpuno uspavatipotpuno uspavati svojuuspavati svoju savjestzar može prekinutimože prekinuti misaoprekinuti misaokao konaci zabraniti sebizabraniti sebi razmičljanjesebi razmičljanje orazmičljanje o posljedicamane želeći daželeći da znada zna zazna za njihnas brani potpunimbrani potpunim zaboravomda bi nasbi nas spasaonas spasao odspasao od mučenjaod mučenja zbogmučenja zbog odgovornosti

Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.Sad sam shvatio: to je prijateljstvo, ljubav prema drugome. Sve drugo može da prevari to ne može. Sve drugo može da izmakne i ostavi nas puste, to ne može, jer zavisi od nas. Ne mogu da mu kažem: budi mi prijatelj. Ali mogu da kažem, biću ti prijatelj.Sve što nas iritira kod drugih može nas dovesti do shvaćanja nas samih.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga.