Zar nije veliko zadovoljstvo učiti i ponovo učiti?


zar-nije-veliko-zadovoljstvo-uiti-i-ponovo-uiti
konfučijezarnijevelikozadovoljstvoučitiponovoučitizar nijenije velikoveliko zadovoljstvozadovoljstvo učitiučiti ii ponovoponovo učitizar nije velikonije veliko zadovoljstvoveliko zadovoljstvo učitizadovoljstvo učiti iučiti i ponovoi ponovo učitizar nije veliko zadovoljstvonije veliko zadovoljstvo učitiveliko zadovoljstvo učiti izadovoljstvo učiti i ponovoučiti i ponovo učitizar nije veliko zadovoljstvo učitinije veliko zadovoljstvo učiti iveliko zadovoljstvo učiti i ponovozadovoljstvo učiti i ponovo učiti

Ne treba učiti žene da se brane od silovatelja, treba učiti muškarce da ne siluju žene. -Kurt Kobejn
ne-treba-uiti-ene-da-se-brane-od-silovatelja-treba-uiti-mukarce-da-ne-siluju-ene
Učenje nije dečija igra, mi ne možemo učiti bez boli. -Aristotel
uenje-nije-deija-igra-mi-ne-moemo-uiti-bez-boli
Učenje nije dečja igra, mi ne možemo učiti bez boli. -Aristotel
uenje-nije-deja-igra-mi-ne-moemo-uiti-bez-boli
Niko me nema pravo učiti kako cu biti sretan. -Imanuel Kant
niko-me-nema-pravo-uiti-kako-cu-biti-sretan