Zar je nužna sveća da se vidi zora.


zar-nuna-svea-da-se-vidi-zora
lav tolstojzarnužnasvećadasevidizorazar jeje nužnanužna svećasveća dada sese vidividi zorazar je nužnaje nužna svećanužna sveća dasveća da seda se vidise vidi zorazar je nužna svećaje nužna sveća danužna sveća da sesveća da se vidida se vidi zorazar je nužna sveća daje nužna sveća da senužna sveća da se vidisveća da se vidi zora

Zar niko ne može da pobjegne od svoje prošlosti? Zar ljudi moraju da se okreću u krugu, nesposobni da izmijene sudbinu koja im je unaprijed određena? I koliko je krvno i psihološko naslijeđe sreća ili nesreća, napredak ili zaustavljenje.Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Ničija sveća do zore nije gorela.Sklonost vidi i malo, a mržnja ne vidi sasvim ništa.Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta!