Zar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.


zar-ovaj-kukavica-jer-klonuo-dok-onaj-koji-trpi-heroj-meutim-ljubav-prema-ivotu-tako-jaka-da-se-prvi-vie-borio-da-ne-bi-klonuo-nego-drugi-da-bi
ugo foscolozarovajkukavicajerklonuodokonajkojitrpiherojmeđutimljubavpremaživotutakojakadaseprvivieborionebiklonuonegodrugitrpiozar jeje ovajovaj kukavicakukavica jerjer jeje klonuodok jeje onajonaj kojikoji trpitrpi herojmeđutim jeje ljubavljubav premaprema životuživotu takotako jakajaka dada sese prviprvi viševiše borioborio dada nene bibi klonuoklonuo negonego drugidrugi dada bibi trpiozar je ovajje ovaj kukavicaovaj kukavica jerkukavica jer jejer je klonuodok je onajje onaj kojionaj koji trpikoji trpi herojmeđutim je ljubavje ljubav premaljubav prema životuprema životu takoživotu tako jakatako jaka dajaka da seda se prvise prvi višeprvi više borioviše borio daborio da neda ne bine bi klonuobi klonuo negoklonuo nego druginego drugi dadrugi da bida bi trpio

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Uvek za kukavicu postoji mogućnost da više ne bude kukavica, a za heroja da prestane biti heroj. -Žan Pol Sartr
uvek-za-kukavicu-postoji-mogunost-da-vie-ne-bude-kukavica-a-za-heroja-da-prestane-biti-heroj
Nije kukavica čovjek koga nosi nesavladiv vir velike rijeke, nego onaj koji – iako ima snage da se spasi – to ne iskoristi. -Ugo Foscolo
nije-kukavica-ovjek-koga-nosi-nesavladiv-vir-velike-rijeke-nego-onaj-koji-iako-ima-snage-da-se-spasi-to-ne-iskoristi